en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
9 Chengyu
杀鸡儆猴 (shā jī jǐng hóu)
杀鸡取卵 (shā jī qǔ luǎn)
杀鸡焉用牛刀 (shā jī yān yòng niú dāo)
杀气腾腾 (shā qì téng téng)
杀人灭口 (shā rén miè kǒu)
杀人如麻 (shā rén rú má)
杀人越货 (shā rén yuè huò)
杀身成仁 (shā shēn chéng rén)
杀一儆百 (shā yī jǐng bǎi)

Page served in 0.015s