en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
3 Chengyu
善始善终 (shàn shǐ shàn zhōng)
善有善报 (shàn yǒu shàn bào)
善自为谋 (shàn zì wéi móu)

Page served in 0.012s