en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
8 Chengyu
上谄下渎 (shàng chǎn xià dú)
上当学乖 (shàng dāng xué guāi)
上梁不正下梁歪 (shàng liáng bù zhèng xià liáng wāi)
上嫚下暴 (shàng màn xià bào)
上树拔梯 (shàng shù bá tī)
上下其手 (shàng xià qí shǒu)
上行下效 (shàng xíng xià xiào)
上烝下报 (shàng zhēng xià bào)

Page served in 0.015s