en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
3 Chengyu
少不更事 (shào bù gēng shì)
少年老成 (shào nián lǎo chéng)
少壮不努力,老大徒伤悲 (shào zhuàng bù nǔ lì lǎo dà tú shāng bēi)

Page served in 0.015s