en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
7 Chengyu
舍本逐末 (shě běn zhú mò)
舍己从人 (shě jǐ cóng rén)
舍己为人 (shě jǐ wèi rén)
舍近求远 (shě jìn qiú yuǎn)
舍身为国 (shě shēn wéi guó)
舍生取义 (shě shēng qǔ yì)
舍生忘死 (shě shēng wàng sǐ)

Page served in 0.02s