en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
30 Chengyu
深奥莫测 (shēn ào mò cè)
身败名裂 (shēn bài míng liè)
深不可测 (shēn bù kě cè)
身不由己 (shēn bù yóu jǐ)
身不由主 (shēn bù yóu zhǔ)
深藏若虚 (shēn cáng ruò xū)
深仇大恨 (shēn chóu dà hèn)
深得人心 (shēn dé rén xīn)
深更半夜 (shēn gēng bàn yè)
身后萧条 (shēn hòu xiāo tiáo)
身价百倍 (shēn jià bǎi bèi)
深居简出 (shēn jū jiǎn chū)
身历其境 (shēn lì qí jìng)
身临其境 (shēn lín qí jìng)
深谋远虑 (shēn móu yuǎn lǜ)
身强力壮 (shēn qiáng lì zhuàng)
深情厚谊 (shēn qíng hòu yì)
深入骨髓 (shēn rù gǔ suǐ)
深入浅出 (shēn rù qiǎn chū)
深入人心 (shēn rù rén xīn)
身首异处 (shēn shǒu yì chù)
深思熟虑 (shēn sī shú lǜ)
身体力行 (shēn tǐ lì xíng)
身外之物 (shēn wài zhī wù)
身无长物 (shēn wú cháng wù)
身无分文 (shēn wú fēn wén)
深恶痛绝 (shēn wù tòng jué)
身先士卒 (shēn xiān shì zú)
深信不疑 (shēn xìn bù yí)
身心交病 (shēn xīng jiāo bìng)

Page served in 0.015s