en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
30 Chengyu
生搬硬套 (shēng bān yìng tào)
生不逢辰 (shēng bù féng chén)
声东击西 (shēng dōng jī xī)
生动活泼 (shēng dòng huó pō)
生花妙笔 (shēng huā miào bǐ)
生机勃勃 (shēng jī bó bó)
声泪俱下 (shēng lèi jù xià)
生离死别 (shēng lí sǐ bié)
生灵涂炭 (shēng líng tú tàn)
生龙活虎 (shēng lóng huó hǔ)
生米煮成熟饭 (shēng mǐ zhǔ chéng shú fàn)
声名烜赫 (shēng míng)
声名狼籍 (shēng míng láng jí)
声名狼藉 (shēng míng láng jí)
生气勃勃 (shēng qì bó bó)
生荣死哀 (shēng róng sǐ āi)
声色俱厉 (shēng sè jù lì)
生杀予夺 (shēng shā yù duó)
声势烜赫 (shēng shì)
声势浩大 (shēng shì hào dà)
声嘶力竭 (shēng sī lì jié)
生死存亡 (shēng sǐ cún wáng)
生死关头 (shēng sǐ guān tóu)
生死未卜 (shēng sǐ wèi bǔ)
生死攸关 (shēng sǐ yōu guān)
生死与共 (shēng sǐ yǔ gòng)
生死之交 (shēng sǐ zhī jiāo)
升堂入室 (shēng táng rù shì)
生吞活剥 (shēng tūn huó bō)
声威大震 (shēng wēi dà zhèn)

Page served in 0.017s