en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
5 Chengyu
盛况空前 (shèng kuàng kōng qián)
盛气凌人 (shèng qì líng rén)
盛情难却 (shèng qíng nán què)
胜任愉快 (shèng rèn yú kuài)
盛筵难再 (shèng yán nán zài)

Page served in 0.016s