en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
7 Chengyu
失败为成功之母 (shī bài wéi chéng gōng zhī m)
师出无名 (shī chū wú míng)
失道寡助 (shī dào guǎ zhù)
失魂落魄 (shī hún luò pò)
尸位素餐 (shī wèi sù cān)
失之毫厘,谬以千里 (shī zhī háo lí miù yǐ qiān lǐ)
失之交臂 (shī zhī jiāo bì)

Page served in 0.013s