en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
3 Chengyu
寿比南山 (shòu bǐ nán shān)
受宠若惊 (shòu chǒng ruò jīng)
寿终正寝 (shòu zhōng zhèng qǐn)

Page served in 0.014s