en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
9 Chengyu
数不胜数 (shǔ bù shèng shǔ)
数典忘祖 (shǔ diǎn wàng zǔ)
数米而炊 (shǔ mǐ ér chuī)
鼠目寸光 (shǔ mù cùn guāng)
鼠齧虫穿 (shǔ niè chóng chuān)
鼠齧蠹蚀 (shǔ niè dù shí)
蜀犬吠日 (shǔ quǎn fèi rì)
数往知来 (shǔ wǎng zhī lái)
数一数二 (shǔ yī shǔ èr)

Page served in 0.014s