en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
14 Chengyu
树碑立传 (shù bēi lì zhuàn)
树大招风 (shù dà zhāo fēng)
述而不作 (shù ér bù zuò)
束手待毙 (shù shǒu dài bì)
束手就缚 (shù shǒu jiù fù)
束手就擒 (shù shǒu jiù qín)
束手无策 (shù shǒu wú cè)
树欲静而风不止 (shù yù jìng ér fēng bù zhǐ)
束缊还妇 (shù yūn huán fù)
束缊举火 (shù yūn jǔ huǒ)
束缊请火 (shù yùn qǐng huǒ)
束之高阁 (shù zhī gāo gé)

Page served in 0.016s