en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
9 Chengyu
水到渠成 (shuǐ dào qú chéng)
水滴石穿 (shuǐ dī shí chuān)
水火无情 (shuǐ huǒ wú qíng)
水落石出 (shuǐ luò shí chū)
水乳交融 (shuǐ rǔ jiāo róng)
水深火热 (shuǐ shēn huǒ rè)
水性杨花 (shuǐ xìng yáng huā)
水涨船高 (shuǐ zhǎng chuán gāo)
水中捞月 (shuǐ zhōng lāo yuè)

Page served in 0.015s