en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
6 Chengyu
顺理成章 (shùn lǐ chéng zhāng)
顺手牵羊 (shùn shǒu qiān yáng)
顺水推舟 (shùn shuǐ tuī zhōu)
顺藤摸瓜 (shùn téng mō guā)
瞬息万变 (shùn xī wàn biàn)
瞬息之间 (shùn xī zhī jiān)

Page served in 0.016s