en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
3 Chengyu
硕大无朋 (shuò dà wú péng)
硕果仅存 (shuò guǒ jǐn cún)
数见不鲜 (shuò jiàn bù xiān)

Page served in 0.014s