en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
5 Chengyu
司空见惯 (sī kōng jiàn guàn)
思前想后 (sī qián xiǎng hòu)
丝丝入扣 (sī sī rù kòu)
私相授受 (sī xiāng shòu shòu)
私心杂念 (sī xīn zá niàn)

Page served in 0.012s