en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
12 Chengyu
死不瞑目 (sǐ bù míng mù)
死得其所 (sǐ dé qí suǒ)
死而复生 (sǐ ér fù shēng)
死而后已 (sǐ ér hòu yǐ)
死灰复燃 (sǐ huī fù rán)
死里逃生 (sǐ lǐ táo shēng)
死皮赖脸 (sǐ pí lài liǎn)
死气沉沉 (sǐ qì chén chén)
死去活来 (sǐ qù huó lái)
死心塌地 (sǐ xīn tā dì)
死有余辜 (sǐ yǒu yú gū)
死于非命 (sǐ yú fēi mìng)

Page served in 0.016s