en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
15 Chengyu
似曾相识 (sì céng xiāng shí)
四分五裂 (sì fēn wǔ liè)
四海昇平 (sì hǎi shēng píng)
四海为家 (sì hǎi wéi jiā)
四海一家 (sì hǎi yī jiā)
四脚朝天 (sì jiǎo cháo tiān)
驷马难追 (sì mǎ nán zhuī)
四面八方 (sì miàn bā fāng)
四面出击 (sì miàn chū jī)
四面楚歌 (sì miàn chǔ gē)
四平八稳 (sì píng bā wěn)
似是而非 (sì shì ér fēi)
四通八达 (sì tōng bā dá)
肆无忌惮 (sì wú jì dàn)
似笑非笑 (sì xiào fēi xiào)

Page served in 0.013s