en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
4 Chengyu
素昧平生 (sù mèi píng shēng)
肃然起敬 (sù rán qǐ jìng)
夙兴夜寐 (sù xīng yè mèi)
速战速决 (sù zhàn sù jué)

Page served in 0.011s