en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
6 Chengyu
随波逐流 (suí bō zhú liú)
随行就市 (suí háng jiù shì)
随机应变 (suí jī yìng biàn)
随声附和 (suí shēng fù hè)
随心所欲 (suí xīn suǒ yù)
随遇而安 (suí yù ér ān)

Page served in 0.013s