en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
5 Chengyu
索然寡味 (suǒ rán guǎ wèi)
索然无味 (suǒ rán wú wèi)
所向披靡 (suǒ xiàng pī mǐ)
所向无敌 (suǒ xiàng wú dí)
所作所为 (suǒ zuò suǒ wéi)

Page served in 0.014s