en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
8 Chengyu
弹冠相庆 (tán guān xiāng qìng)
谈虎色变 (tán hǔ sè biàn)
昙花一现 (tán huā yī xiàn)
痰迷心窍 (tán mí xīn qiào)
谈情说爱 (tán qíng shuō ài)
谈天说地 (tán tiān shuō dì)
谈笑风生 (tán xiào fēng shēng)
谈言微中 (tán yán wēi zhòng)

Page served in 0.011s