en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
4 Chengyu
探囊取物 (tàn náng qǔ wù)
探头探脑 (tàn tóu tàn nǎo)
叹为观止 (tàn wéi guān zhǐ)
探赜索隐 (tàn zé suǒ yǐn)

Page served in 0.016s