en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
6 Chengyu
螳蜋之卫 (táng)
螳蜋奋臂 (táng)
螳臂当车 (táng bì dāng chē)
螳臂挡车 (táng bì dǎng chē)
堂堂正正 (táng táng zhèng zhèng)
糖衣炮弹 (táng yī pào dàn)

Page served in 0.015s