en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
4 Chengyu
韬光养晦 (tāo guāng yǎng huì)
滔滔不绝 (tāo tāo bù jué)
滔天大罪 (tāo tiān dà zuì)
滔天罪行 (tāo tiān zuì xíng)

Page served in 0.017s