en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
6 Chengyu
提纲挈领 (tí gāng qiè lǐng)
醍醐灌顶 (tí hú guàn dǐng)
啼饥号寒 (tí jī háo hán)
蹄閒三寻 (tí jiàn sān xún)
啼笑皆非 (tí xiào jiē fēi)
提心吊胆 (tí xīn diào dǎn)

Page served in 0.02s