en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
4 Chengyu
听其言而观其行 (tīng qí yán ér guān qí xíng)
听其自然 (tīng qí zì rán)
听天由命 (tīng tiān yóu mìng)
听之任之 (tīng zhī rèn zhī)

Page served in 0.014s