en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
4 Chengyu
通风报信 (tōng fēng bào xìn)
通力合作 (tōng lì hé zuò)
通情达理 (tōng qíng dá lǐ)
通宵达旦 (tōng xiāo dá dàn)

Page served in 0.011s