en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
4 Chengyu
痛改前非 (tòng gǎi qián fēi)
痛哭流涕 (tòng kū liú tì)
痛心絶气 (tòng xīn)
痛心疾首 (tòng xīn jí shǒu)

Page served in 0.014s