en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
3 Chengyu
偷工减料 (tōu gōng jiǎn liào)
偷鸡不着蚀把米 (tōu jī bù zheshí bǎ mǐ)
偷梁换柱 (tōu liáng huàn zhù)

Page served in 0.016s