en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
3 Chengyu
突飞猛进 (tū fēi měng jìn)
突然袭击 (tū rán xí jī)
突如其来 (tū rú qí lái)

Page served in 0.011s