en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
4 Chengyu
徒劳无功 (tú láo wú gōng)
徒劳无益 (tú láo wú yì)
徒有虚名 (tú yǒu xū míng)
涂脂抹粉 (tú zhī mǒ fěn)

Page served in 0.018s