en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
4 Chengyu
土崩瓦解 (tǔ bēng wǎ jiě)
吐故纳新 (tǔ gù nà xīn)
土豪劣绅 (tǔ háo liè shēn)
土生土长 (tǔ shēng tǔ zhǎng)

Page served in 0.014s