en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
9 Chengyu
推本溯源 (tuī běn sù yuán)
推波助澜 (tuī bō zhù lán)
推陈出新 (tuī chén chū xīn)
推诚相见 (tuī chéng xiāng jiàn)
推崇备至 (tuī chóng bèi zhì)
推己及人 (tuī jǐ jí rén)
推涛作浪 (tuī tāo zuò làng)
推贤让能 (tuī xián ràng néng)
推心置腹 (tuī xīn zhì fù)

Page served in 0.018s