en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
5 Chengyu
脱缰之马 (tuō jiāng zhī mǎ)
脱口而出 (tuō kǒu ér chū)
拖泥带水 (tuō ní dài shuǐ)
脱胎换骨 (tuō tāi huàn gǔ)
脱颖而出 (tuō yǐng ér chū)

Page served in 0.015s