en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
3 Chengyu
歪打正着 (wāi dǎ zhèng zháo)
歪风邪气 (wāi fēng xié qì)
歪门邪道 (wāi mén xié dào)

Page served in 0.019s