en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
9 Chengyu
完璧归赵 (wán bì guī zhào)
玩忽职守 (wán hū zhí shǒu)
玩火自焚 (wán huǒ zì fén)
纨袴子弟 (wán kǔ zǐ dì)
纨袴膏粱 (wán kù gāo liáng)
纨绔子弟 (wán kù zǐ dì)
完美无缺 (wán měi wú quē)
玩世不恭 (wán shì bù gōng)
玩物丧志 (wán wù sàng zhì)

Page served in 0.015s