en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
3 Chengyu
亡国之音 (wáng guó zhī yīn)
亡命之徒 (wáng mìng zhī tú)
亡羊补牢 (wáng yáng bǔ láo)

Page served in 0.019s