en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
5 Chengyu
枉费心机 (wǎng fèi xīn jī)
枉己正人 (wǎng jǐ zhèng rén)
网开三面 (wǎng kāi sān miàn)
网开一面 (wǎng kāi yī miàn)
惘然若失 (wǎng rán ruò shī)

Page served in 0.013s