en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
16 Chengyu
微不足道 (wēi bù zú dào)
威风凛凛 (wēi fēng lǐn lǐn)
威风扫地 (wēi fēng sǎo dì)
微乎其微 (wēi hū qí wēi)
危机四伏 (wēi jī sì fú)
危急存亡之秋 (wēi jí cún wáng zhī qiū)
危迫利诱 (wēi pò lì yòu)
威迫利诱 (wēi pò lì yòu)
巍然屹立 (wēi rán yì lì)
危如累卵 (wēi rú lěi luǎn)
威武不屈 (wēi wǔ bù qū)
威胁利诱 (wēi xié lì yòu)
威信扫地 (wēi xìn sǎo dì)
危言覈论 (wēi yán hé lùn)
危言耸听 (wēi yán sǒng tīng)
危在旦夕 (wēi zài dàn xī)

Page served in 0.017s