en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
7 Chengyu
委过于人 (wěi guò yú rén)
萎糜不振 (wěi mí bù zhèn)
委靡不振 (wěi mǐ bù zhèn)
萎靡不振 (wěi mǐ bù zhèn)
委曲求全 (wěi qǔ qiú quán)
娓娓不倦 (wěi wěi bù juàn)
娓娓动听 (wěi wěi dòng tīng)

Page served in 0.014s