en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
5 Chengyu
温故知新 (wēn gù zhī xīn)
温情脉脉 (wēn qíng mò mò)
温凊定省 (wēn qǐng dìng shěng)
温柔敦厚 (wēn róu dūn hòu)
温文尔雅 (wēn wén ěr yǎ)

Page served in 0.015s