en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
3 Chengyu
刎颈之交 (wěn jǐng zhī jiāo)
稳扎稳打 (wěn zhā wěn dǎ)
稳坐钓鱼船 (wěn zuò diào yú chuán)

Page served in 0.013s