en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
3 Chengyu
卧床不起 (wò chuáng bù qǐ)
握手言欢 (wò shǒu yán huān)
卧薪尝胆 (wò xīn cháng dǎn)

Page served in 0.014s