en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
5 Chengyu
乌踆兔走 (wū cún tù zǒu)
乌合之众 (wū hé zhī zhòng)
呜呼哀哉 (wū hū āi zāi)
乌七八糟 (wū qī bā zāo)
乌烟瘴气 (wū yān zhàng qì)

Page served in 0.015s