en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
74 Chengyu
无病呻吟 (wú bìng shēn yīn)
无耻之尤 (wú chǐ zhī yóu)
无出其右 (wú chū qí yòu)
无適无莫 (wú dí wú mò)
无的放矢 (wú dì fàng shǐ)
无地自容 (wú dì zì róng)
无动于衷 (wú dòng yú zhōng)
无独有偶 (wú dú yǒu ǒu)
无恶不作 (wú è bù zuò)
无法无天 (wú fǎ wú tiān)
无风不起浪 (wú fēng bù qǐ làng)
无风起浪 (wú fēng qǐ làng)
无罣无碍 (wú guà wú ài)
无关大局 (wú guān dà jú)
无关宏旨 (wú guān hóng zhǐ)
无关紧要 (wú guān jǐn yào)
无关痛痒 (wú guān tòng yǎng)
无官一身轻 (wú guān yī shēn qīng)
无稽之谈 (wú jī zhī tán)
无计可施 (wú jì kě shī)
无济于事 (wú jì yú shì)
无家可归 (wú jiā kě guī)
无价之宝 (wú jià zhī bǎo)
无坚不摧 (wú jiān bù cuī)
无精打采 (wú jīng dǎ cǎi)
无精打彩 (wú jīng dǎ cǎi)
无拘无束 (wú jū wú shù)
无可比拟 (wú kě bǐ nì)
无可非议 (wú kě fēi yì)
无可奉告 (wú kě fèng gào)
无可厚非 (wú kě hòu fēi)
无可讳言 (wú kě huì yán)
无可救药 (wú kě jiù yào)
无可奈何 (wú kě nài hé)
无可争辩 (wú kě zhēng biàn)
无可置疑 (wú kě zhì yí)
无孔不入 (wú kǒng bù rù)
无理取闹 (wú lǐ qǔ nào)
无论如何 (wú lùn rú hé)
无米之炊 (wú mǐ zhī chuī)
无名小卒 (wú míng xiǎo zú)
无能为力 (wú néng wéi lì)
无情无义 (wú qíng wú yì)
无人问津 (wú rén wèn jīn)
无伤大雅 (wú shāng dà yǎ)
无师自通 (wú shī zì tōng)
无时无刻 (wú shí wú kè)
无事生非 (wú shì shēng fēi)
无所不包 (wú suǒ bù bāo)
无所不能 (wú suǒ bù néng)
无所不为 (wú suǒ bù wéi)
无所不在 (wú suǒ bù zài)
无所不知 (wú suǒ bù zhī)
无所适从 (wú suǒ shì cóng)
无所事事 (wú suǒ shì shì)
无所用心 (wú suǒ yòng xīn)
无所作为 (wú suǒ zuò wéi)
无往不利 (wú wǎng bù lì)
无往不胜 (wú wǎng bù shèng)
无妄之灾 (wú wàng zhī zāi)
无微不至 (wú wēi bù zhì)
无为而治 (wú wéi ér zhì)
无隙可乘 (wú xì kě chéng)
无懈可击 (wú xiè kě jī)
无以复加 (wú yǐ fù jiā)
无影无踪 (wú yǐng wú zōng)
无庸置疑 (wú yōng zhì yí)
无庸赘述 (wú yōng zhuì shù)
无忧无虑 (wú yōu wú lǜ)
无尤无怨 (wú yóu wú yuàn)
无与伦比 (wú yǔ lún bǐ)
无缘无故 (wú yuán wú gù)
无中生有 (wú zhōng shēng yǒu)
无足轻重 (wú zú qīng zhòng)

Page served in 0.017s