en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
12 Chengyu
五彩缤纷 (wǔ cǎi bīn fēn)
五羖大夫 (wǔ gǔ dà fū)
五谷丰登 (wǔ gǔ fēng dēng)
五光十色 (wǔ guāng shí sè)
五湖四海 (wǔ hú sì hǎi)
五花八门 (wǔ huā bā mén)
五内如焚 (wǔ nèi rú fén)
五十步笑百步 (wǔ shí bù xiào bǎi bù)
五体投地 (wǔ tǐ tóu dì)
舞文弄墨 (wǔ wén nòng mò)
五颜六色 (wǔ yán liù sè)
五脏六腑 (wǔ zàng liù fǔ)

Page served in 0.014s