en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
12 Chengyu
物阜民安 (wù fǔ mín ān)
物阜民丰 (wù fù mín fēng)
物归原主 (wù guī yuán zhǔ)
物华天宝 (wù huá tiān bǎo)
物换星移 (wù huàn xīng yí)
物极必反 (wù jí bì fǎn)
物极则反 (wù jí zé fǎn)
物尽其用 (wù jìn qí yòng)
误人子弟 (wù rén zǐ dì)
误入歧途 (wù rù qí tú)
物伤其类 (wù shāng qí lèi)
物以类聚 (wù yǐ lèi jù)

Page served in 0.018s