en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
3 Chengyu
习惯成自然 (xí guàn chéng zì rán)
习以为常 (xí yǐ wéi cháng)
习与性成 (xí yǔ xìng chéng)

Page served in 0.016s