en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
13 Chengyu
喜出望外 (xǐ chū wàng wài)
洗耳恭听 (xǐ ěr gōng tīng)
喜怒无常 (xǐ nù wú cháng)
喜气洋洋 (xǐ qì yáng yáng)
喜上眉梢 (xǐ shàng méi shāo)
洗手不干 (xǐ shǒu bù gàn)
喜闻乐见 (xǐ wén lè jiàn)
喜笑颜开 (xǐ xiào yán kāi)
洗心革面 (xǐ xīn gé miàn)
喜新厌故 (xǐ xīn yàn gù)
喜新厌旧 (xǐ xīn yàn jiù)
喜行于色 (xǐ xíng yú sè)
喜溢眉梢 (xǐ yì méi shāo)

Page served in 0.017s